Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdspladserne i centrum

Kredsen har sat ekstra fokus på samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Af Carl Ancher Pedersen, journalist
5. december 2019

Det er på arbejdspladserne, at de afgørende slag for den socialpædagogiske faglighed skal slås, men – som Socialpædagogerne ofte har understreget – er faglighed og trivsel på jobbet hinandens forudsætninger. Derfor er trio-samspillet mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse afgørende.

Det blev understreget i kredsformand Hanne Ellegaards beretning, hvor det stigende antal arbejdspladsbesøg samt kredsens nært forestående temadag for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der finder sted 5. december, blev fremhævet.

– Her sætter vi fokus på samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen og forsøger samtidig at tilgodese de tre deltagende grupper specifikt enkeltvist, sagde hun.

Socialpædagogikken under pres

Hvor vigtigt dette fokus er blev understreget af, at formanden i arbejdsmiljøåret 2019 kunne konstatere, at det på flere arbejdspladser er op ad bakke at sikre fagligheden og trivslen.

– Mange offentlige arbejdspladser er under konstant beskydning for ikke at leve op til borgernes politikernes forventninger. Som socialpædagoger stiller vi høje faglige krav vores arbejde, men ofte hænger forventninger og krav ikke sammen med tid og ressourcer. Det betyder, at trivsel på jobbet mange steder er erstattet af mistrivsel og arbejdsrelateret sygdom, lød det.

Mens Hanne Ellegaard glædede sig over, at den nye regering satte en stopper for det udskældte omprioriteringsbidrag, slog hun fast, at det socialpædagogiske område fortsat er under stærkt pres. Derfor lovede hun, at kredsen – som Socialpædagogerne gør det på landsplan – fortsat vil forsøge at påvirke den lokale socialpolitiske dagsorden, blandt andet ved at dyrke dialogen med politikere og embedsmænd i kredsens 12 kommuner og i regionen.

Holder fast i lokale lønforhandlinger

Men ét er faget og socialpolitikken. Et andet de klassiske fagforeningsdyder, der bl.a. handler om medlemmernes løn. De blev ikke glemt.

Hanne Ellegaard glædede sig over det gode resultat af Overenskomst 2018, der gav lønstigninger til alle, men understregede, at kredsen ikke hviler på laurbærrene. Tværtimod insisterer man på at følge op via lokale lønforhandlinger. Blandt andet er der særlige udfordringer med at sikre lønstigningerne for socialpædagoger, der har høj anciennitet eller er ansat i særlige stillinger, for medlemmer på PFF-overenskomsten og for ledere, hvis arbejdsområder vokser, uden at lønnen følger med:

– Vi begærer og gennemfører forhandlinger, uanset at vi fra arbejdsgiverne bliver mødt med argumenter om, at der ikke er økonomi til lokale forhandlinger. Det er jo kommunerne og regionen, der har indgået aftalerne, og derfor holder vi som fagforening fast.

Blandt andre emner var behovet for socialpædagogisk frem for sundhedsfaglig ledelse på de socialpædagogiske arbejdspladser samt kredsens bestræbelser på at få indflydelse på den aktuelle evaluering af pædagoguddannelsen og forfægte synspunktet om behov for yderligere specialisering.

Også familieplejerne fik særlig omtale, ikke mindst på grund uroen i kølvandet af, at Plejefamiliernes Landsforening har udråbt sig selv som fagforening på området og meldt sig ind i Serviceforbundet. Efter kredsens opfattelse er Socialpædagogerne fortsat den rigtige fagforening for familieplejerne, men nu afventer man en afgørelse fra FH’s grænsenævn, som skal afgøre deres faglige tilhørsforhold.

Fokus på organisering

Både i beretningen og i fremlæggelsen af kredsbestyrelsens planer for det fremtidige arbejde stod organiseringsindsatsen og fagstrategien Vi er Socialpædagogerne, som blev vedtaget på kongressen i 2018, centralt.

– Selv om ordet organisering smager af penge og surt sjov, så er det vores nerve og sjæl, der er på spil, vi skal derfor have endnu stærkere fokus på, hvordan vi skal agere som faglig organisation for at fastholde tiltrække og engagere medlemmerne Det er det, vi nu arbejder med under overskriften Vi er Socialpædagogerne, sagde Hanne Ellegaard.

I den livlige debat om beretningen efterlyste Sarah Baagø Petersen større involvering af medlemmerne for at få fagstrategien til at lykkes.

– Nogle gange har jeg indtryk af, at det bli’r for meget ”I (på kredskontoret, red.) er Socialpædagogerne”. Jeg oplever ikke, at jeg som medlem er blevet spurgt, hvad jeg gerne vil. Hvis vi skal have nye medlemmer ind, skal vi også inddrage de yngre medlemmer, sagde hun.

Det blev imødekommet af kredsformand Hanne Ellegaard, der lovede fokus på både medlemsinvolvering og organisering.

I sin redegørelse for det fremtidige arbejde fremhævede hun blandt andet planerne om et ungenetværk og om at genoplive et projekt med at ringe til potentielle medlemmer.

Desuden luftede hun planerne om et stort fremtidsværksted, hvor man – sammen med aktive medlemmer – kan folde Vi er Socialpædagogerne ud lokalt.

– Den nye bestyrelse vil arbejde videre med det, måske i forbindelse med en ny fagfestival næste år eller som en workshop på et andet tidspunkt, lød det.

Foto: Nils Rosenvold