Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Spilleregler for medbestemmelse og medindflydelse gælder fortsat

Nogle arbejdspladser er med corona-krisen som undskyldning begyndt at tage lovlig let på MED-aftalerne.

Af Carl Ancher Pedersen, journalist

– Corona-situationen er ikke en begrundelse for at suspendere medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Sådan lyder det i et nyligt opråb fra Lotte Kirk Hansen, faglig sekretær i Kreds Lillebælt, til medlemmer i hovedudvalgene. Baggrunden er, at der rundt på arbejdspladserne er begyndt at brede sig en opfattelse og accept af, at MED-systemet er sat på pause under corona-krisen.

– Vi skriver til jer, der har plads i hovedudvalgene, fordi vi tror på, at det er via hovedudvalgene, der skal sætte fokus på, at MED-aftalen og MED-systemet skal fungere også i denne krisetid, hedder det videre i brevet.

Lotte Kirk Hansen understreger, at budskabet er relevant for medarbejderrepræsentanter på alle niveauer i MED-systemet. Samtidig slår hun fast, at der mellem fagforeninger, kommuner og regioner er fuld enighed om, at MED-aftalen i lighed med alle andre indgåede aftaler og overenskomster også gælder i en krisetid med corona.

– Som leder, uanset niveau, skal man jo fortsat træffe beslutninger, der vedrører de ansattes arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Her skal MED-systemet inddrages for at kvalificere ledelsens beslutninger, så medarbejdernes synspunkter, bekymringer eller forslag bliver drøftet, inden der træffes beslutning, siger Lotte Kirk Hansen.

Fælles drøftelser kan skabe ro og tryghed
Hun fremhæver, at netop i corona-tider kan der være emner, som bør drøftes i MED-systemet for at få vedtaget fælles retningslinjer, der så kan tages op til revision i takt med, at corona-situationen ændrer sig. Det er højst relevant nu, hvor der langsomt åbnes op for dagtilbud osv., hvilket skaber usikkerhed om risikoen for smittespredning. Det har at gøre med de ansattes arbejdsmiljø og er dermed MED-stof.

– Retningslinjer indgået i MED-systemet kan bidrage til at skabe tryghed og ro blandt medarbejderne. De vil opleve, at ledelsen inddrager deres synspunkter, og at der er konsensus mellem ledelse og medarbejdernes repræsentanter om de forholdsregler omkring borgernes og de ansattes sikkerhed, som man er nødt til at tage, siger hun.

Envejskommunikation dur ikke
Kredskontoret har hørt fra arbejdspladser, hvor man ganske vist holder MED-møder, men udelukkende som udvidede informationsmøder, hvor ledelsen orienterer medarbejdersiden – uden en udsendt dagsorden, og uden at der tages referat.

– Den form for envejskommunikation har ikke noget at gøre med et MED-møde, hvor der skal være plads til dialog, fastslår Lotte Kirk Hansen.

Hun har forståelse for, at mange MED-møder for tiden må holdes via elektroniske medier, men understreger, at alle medarbejderrepræsentanter skal sikres mulighed for at deltage ved, at det fornødne udstyr er til rådighed for dem. Hun påpeger samtidig, at fysiske møder fortsat er en mulighed i lokale MED-udvalg med få medlemmer, og hvor man alligevel er sammen på jobbet. Det kræver naturligvis, at man tager de sædvanlige forholdsregler i forhold til afstand og hygiejne m.m.

TRIO-møder er ikke MED-møder
På kredskontoret hører man også om arbejdspladser, hvor MED-møder erstattet af TRIO-møder mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder.

– TRIO-møder har bestemt sin berettigelse i forhold til det daglige samarbejde om trivsel og arbejdsmiljø, men kan ikke erstatte drøftelserne i et MED-udvalg. TRIO’en er jo ikke et aftalebaseret og formelt samarbejdsforum, siger Lotte Kirk Hansen og tilføjer.

– Det er vigtigt, at der fra hovedudvalgene sendes et klart signal om, at MED-systemet skal fungere på bedst mulig vis, også i denne krisetid. Vi opfordrer derfor vores medarbejderrepræsentanter til – hvor det er påkrævet – at sætte det på dagsordenen i hovedudvalgene, at vi skal have gang i MED-systemet igen. Vel at mærke på en måde, så det ikke kun er ledelsen, der definerer, hvad der skal drøftes, og så man så vidt muligt følger den normale procedure med udsendelse af dagsorden, referat osv.

Hvis man som medarbejderrepræsentant har spørgsmål, er stødt på forhindringer eller har behov for sparring i forhold til MED-systemet, er man velkommen til sende en mail eller ringe til:

  • Faglig sekretær Lotte Kirk Hansen – e-mail: loh@sl.dk, tlf. 20 76 69 68.
  • Faglig konsulent Jens Sørensen – e-mail: jes@sl.dk, tlf. 40 78 33 64